STICHTING SOCIAAL FONDS ESSENT

Publicatie ten behoeve van de personeelsverenigingen Spel, CGEB en SSEN 2022

Doelstelling van het Fonds
Het Sociaal Fonds is een fonds van en voor de (oud-)medewerkers en hun partners of nagelaten partners met als doelstelling om concreet financiële steun te verlenen aan de deelnemers indien zij in omstandigheden geraken die steun noodzakelijk maken, en waarin bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien. Het fonds fungeert dus als sociaal vangnet en is dus ook geen (zorg)verzekering.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers afkomstig uit de kring van medewerkers in actieve dienst bij Essent resp. RWE en post-actieven.
De bestuursleden zijn ten aanzien van de verstrekte informatie over de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers verplicht tot strikte geheimhouding.
Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Essent beoordeelt jaarlijks het vergoedingenregime op basis van maatschappelijke, wettelijke en andere relevante ontwikkelingen, en past dat waar nodig daarop aan. Het vergoedingen­overzicht en overige van belang zijnde informatie is terug te vinden via de website van de Stichting www.sociaalfondsessent.nl

Indienen van aanvragen
Aanvragen (met bijlagen) bij voorkeur indienen via het formulier op onze website of via e-mail (info@sociaalfondsessent.nl). Alle ontvangen aanvragen worden besproken in het bestuur dat in principe tweemaandelijks vergadert. Om de uitvoeringskosten en de werklast binnen de perken te houden heeft het bestuur een analyse uitgevoerd op de ingediende aanvragen, de uitkeringen en de administratieve last die deze met zich meebrengen. De verwerking van vele, met name kleinere posten legt een zwaar beslag op het administratieve apparaat, terwijl die posten in veel gevallen slechts meetellen voor het behalen van de per kalenderjaar gehanteerde drempel, of leiden tot het uitkeren van een zeer lage tegemoetkoming. Daarom hierbij het verzoek om waar mogelijk de in te dienen aanvragen zoveel mogelijk per kalenderjaar te bundelen.

Deelnemersbijdrage
De door de deelnemers ingebrachte contributies vormen de financiële middelen waaruit de toegekende uitkeringen worden verstrekt. De jaarlijkse bijdrage bedraagt ook voor 2022 € 12,- per deelnemer.
De bijdrage zal begin van ieder jaar via automatische incasso geïnd worden. Wijzigingen in tenaamstelling van rekening of rekeningnummer dus graag z.s.m. en bij voorkeur via onze website aan ons doorgeven.

Bereikbaarheid
Onderstaand onze contactgegevens. Op onze website kunt u informatie vinden die inzicht geeft in de vergoedingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt en hoe de aanvraag moet plaatsvinden. De postbus van het fonds kan per 1 januari 2022 niet meer gebruikt worden.

Mocht u er toch niet uitkomen, of nog aanvullende vragen hebben dan kunt u altijd uw vraag bij voorkeur per e-mail, maar ook per post of telefonisch voorleggen. Spreek uw boodschap in op de voicemail. De voicemail wordt normaliter 2 maal per week afgeluisterd. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Telefoon: 06-23652026
Website: www.sociaalfondsessent.nl
E-mail:  info@sociaalfondsessent.nl

Postadres:
Stichting Sociaal Fonds Essent

p/a Karthuizerlaan 8
6042 NB Roermond

of

p/a Dominee Theodor Fliednerstraat 211
5631 MD Eindhoven

Namens het bestuur,

Wim Rijks,
voorzitter